Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України (fb2)

Коллектив авторов -- Экономика
Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України [uk] 631K, 141 с.
издано в 1997 г.
Добавлена: 13.06.2007

Аннотация

У цьому класi облiковуються казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї банкiв. До казначейських iнструментiв належать:
– готiвковi кошти;
– банкiвськi метали;
– цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України;
– кошти банку у Нацiональному банку України; – кошти Нацiонального банку України у банку.
До мiжбанкiвських iнструментiв належать операцiї мiж банками:
– кореспондентськi рахунки;
– депозити;
– кредити, у т.ч. фiнансовий лiзинг (оренда).
До готiвкових коштiв належить готiвка в нацiональнiй та iноземнiй валютi, а також дорожнi чеки. Готiвка та дорожнi чеки облiковуються на окремих рахунках. У роздiлi "Банкiвськi метали" облiковуються дорогоцiннi метали, якi визначенi як банкiвськi згiдно з нормативними актами Нацiонального банку України. У цьому роздiлi не повиннi облiковуватися дорогоцiннi метали, якi знаходяться у сховищi банку за дорученням третьої сторони – вони облiковуються за позабалансовими рахунками. Iншi дорогоцiннi метали (лом, вироби iз дорогоцiнних металiв) облiковуються на аналiтичних рахунках третього класу – у роздiлi "Товарно-матерiальнi цiнностi". У роздiлах "Кошти у Нацiональному банку України" та "Кошти Нацiонального банку України" вiдображаються активи та зобов'язання банку за операцiями з Нацiональним банком України. На кореспондентському рахунку банку у Нацiональному банку України облiковуються також обов'язковi резерви банку. Нацiональний банк України для досягнення цiлей грошово-кредитної полiтики з урахуванням попиту на кредитнi грошi, показникiв дохiдностi основних сегментiв грошового ринку, лiквiдностi банкiвської системи сам визначає необхiднi фiнансовi iнструменти, якi будуть використовуватись ним у стосунках з банками. У роздiлi "Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України", облiковуються цiннi папери, якi можуть прийматися Нацiональним банком України в обмiн на кошти. Перелiк таких цiнних паперiв i порядок їх рефiнансування визначаються Нацiональним банком України. Рахунки цього роздiлу не повиннi використовуватися для облiку цiнних паперiв, якi купленi i знаходяться на зберiганнi у банку за дорученням його клiєнтiв. Цi папери облiковуються за позабалансовими рахунками, а цiннi папери, якi не входять до перелiку цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, – за рахунками третього та четвертого класiв. ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 ) ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X